Декларация на глухи специалисти за прилагане на Закон за българския жестов език

С приемането на Закона за българския жестов език от 21 януари 2021г. предстои да се предприемат важни стъпки към неговото цялостно прилагане. Възникват редица въпроси, дискусии и тълкувания, което от една страна е добра новина за глухата общност, защото показва силен интерес от всички заинтересовани страни. От друга страна с този закон се разкриват редица слабости, които могат да подтиснат глухата култура за сметка на други групи, интереси, цели.
Ние, глухите хора в България, считаме, че Законът е първа стъпка към истинско овластяване и равнопоставеност. Този закон урежда правата и възможностите на глухите. Именно това прави неизбежно тяхното водещо участие в процеса на вземане на решения.
В настоящата декларация бихме искали да отговорим на няколко въпроса, свързани с българския жестов език, които се дискутират и пораждат неразбиране в средите на специалистите, тъй като се пренебрегва въздействието от вземането на решения, когато те се правят без участие на глухите хора.
Българският жестов език е естествен и самостоятелен език. Философията на ЗБЖЕ е да се постигне уважение към глухите хора чрез признаване на тяхната културна и езикова идентичност.
Все още има неясноти относно статута на българския жестов език, неговото ползване в социално-икономическия живот на страната.
Тук ще споделим накратко нашите принципи, по които имаме консенсусно съгласие и не бихме допуснали компромиси, тъй като те са основополагащи за качествена промяна и иновация в света на глухите българи. Целта ни е да създадем качествено образование и обучения по теми свързани с българския жестов език, а така също и услуги.

Застъпничество на глухите хора

Благодарение на усилията на глухите лидери през последните години се наблюдава успешна тенденция в процесите на застъпничество, което доведе до приемането на Закон за българския жестов език. Именно активната роля на глухите е предпоставка за устойчивост. За това е необходимо те да бъдат насърчавани и поощрявани да продължат с лидерството в процесите на вземане на решения, които са свързани именно с тяхната общност и култура.
Въз основа на нашите анализи и наблюдения стигнахме до извода, че успешното развитие на глухата общност е възможно, когато застъпничеството се води от тези, които най-добре познават нейните нужди – глухите хора.
Тук ние споделяме няколко основни принципа, които ще се радваме институциите и други заинтересовани страни да припознаят и възприемат, за да покажат своята реална подкрепа към общността:
• Застъпничеството по теми, свързани с прилагането на Закон за българския жестов език, се води от глухи и сляпо-глухи лица, носители и ползватели на български жестов език.
• Наличие на работни групи в институции, които включват експерти от съответните институции заедно с опитни глухи хора в областта на образованието, обученията и услуги от и на българския жестов език.
• Спазване принципа на Световната Федерация на Глухите (СФГ) – „Нищо за нас без нас“. Недопустимо е вземане на решения свързани с глухата общност, без участието на глухи хора в целия процес.

Глухите хора като обучители и преподаватели от и на жестов език и/или преводачи

Един от основните принципи е да се работи с глухата общност, в която център на общността е жестовия език и неговите носители. Целта е да се подберат и подготвят първите глухи преподаватели по жестов език. В случай на липса на местна експертиза, както е в България, то тогава се използват услугите на експерти с вече изграден международен опит в областта на преподаването от и на жестов език и култура на глухите хора.
Първо се създават условия за развитие на умения как се преподава от и на български жестов език и създаване на автентични ресурси чрез него. С вече изградени умения по български жестов език се създава предпоставка за успешно обучение на преводачи от и на жестов език.
Ние се стремим към силни програми за преподаване от и на жестов език, познания по култура на глухите хора, за тяхната общност, как да се работи ефективно с глухи лица, за да получат желаната подкрепа.
С поредица от курсове целим да покрием следните основни теми:
• Културни и социолингвистични аспекти на глухите хора, носители и ползватели на български жестов език.
• Етика, професионализъм и вземане на решения по теми, свързани с глухите хора.
• Развитие на обучители по български жестов език и тяхната роля в приобщаването на глухите хора в социалния живот.
• Свързване с международни програми и общности по теми за жестовия език и културата на глухите хора с цел повишаване капацитета и знанията на българската глуха общност.
• Ролята на глухите педагози по български жестов език в системата на образованието.

Устойчиво развитие на българския жестов език

Като всеки един самостоятелен език и българският жестов език е обект на задълбочена лингвистична работа. Най-подходящите професионалисти в областта на лингвистиката по жестов език са глухите носители на езика, които вече се занимават с езиковедска дейност.
Предимство на глухите хора е, че те познават спецификите на езика и имат силно развита визуална култура.
Глухи лингвисти заедно с глухи обучители и педагози могат да създават качествени ресурси на български жестов език. Нашата цел е да поощряваме такава симбиоза, за да се постигне:
• Изследователска и езиковедска дейност по българския жестов език.
• Създаване на видеоматериали на български жестов език.
• Създаване на програми и ресурси за изучаване на български жестов език.
• Съхранение на българския жестов език.
• Разпространение и популяризиране на ресурси на българския жестов език.

Услуги чрез български жестов език

Развитието на лингвистична и обучителна дейност на български жестов език е от решаващо значение за глухите хора да имат достъп до образование и услуги в своята общност. Необходимо е да се разработи план за работа с обществени и образователни институции.
Съгласно Закона за българския жестов език ще се включваме активно в създаването на модерни услуги от и на жестов език като покрием различни сфери от публичния сектор – здравеопазване, образование, правосъдие и др.
Основните направления, в които ние ще се стремим да работим са:
• Превод от и на български жестов чрез видео-връзка.
• Включване на глухи преводачи във всички сфери на социалния живот.
• Видео-материали на български жестов език за институции.
• Обучителни програми за преводачи от и на жестов език.
• Консултантски услуги чрез български жестов език в различни сфери на социалния живот.

Популяризиране на българския жестов език

Според Закона за българския жестов език, глухите хора имат право да отстояват своите език, култура, идентичност и обществените институции са техен естествен партньор.
Ние се стремим да работим за повишаване на самочувствието сред глухите лица в България и да ги накараме да се гордеят с това, че принадлежат към общност, която има история, култура и език.
Принадлежността към лингвистичната група на глухите хора, носители на българския жестов език, трябва да получава поощрение, подкрепа и възможности за развитие.