Присъединете се към нашата менторска програма!

Кои сме ние?

Всички наши дейности имат една и съща цел: да работим активно заедно, за да превърнем всеки от нас от пасивен и обгрижван в пълноправен член на нашето общество, с толкова права, колкото и отговорности, към себе си и към другите.

С дейностите си целим да ускорим постигането на равнопоставеност за глухите хора чрез овластяване и иновативни образователни практики и създаване на силна общност.

Екипът ни се стреми да създаде иновативен публично-частен модел, за да направи това възможно. Вярваме, че работната среда е най-подходящото място за изграждане на съпричастна, разнообразна и социално отговорна общност, където взаимодействието между глухите и чуващите хора се превърне в равноспоставени и пълноценни взаимоотношения.

Все още много млади глухи хора не могат да разберат собствените си желания и мечти, нито какво искат да постигнат в живота си.

За да се премахнат тези бариери, менторската програма на Deaf NOW! предлага сътрудничество между глухи и чуващи хора в работна среда, като основната й цел е да подобри комуникационните и социалните умения на своите участници. Глухите ще имат възможност да разберат как да бъдат по-мотивирани и по-активни в света на чуващите, а светът на глухите ще стане по-достъпен за чуващите хора, които ще придобият нови умения, свързани с визуалната култура.

Като допълнение, фондация “Заслушай се” в партньорство с фондация “Взаимно” и Младежката организация на глухите активисти – МОГА създават и Академия за глухи лидери – инкубатор за млади глухи лидери и специалисти, които имат амбицията да допринесат за развитието на едно по-добро бъдеще на тяхната общност. Това ще доведе до по-добро разбиране на ценностите на равенството, социалното предприемачество, ефективните практики за овластяване и качественото приобщаващо образование за глухите хора.

Какво печелите?

Многообразието на работното място е една от актуалните теми в корпоративния свят в България. Все повече добри практики от други държави се прилагат у нас, отчасти благодарение на примера на чуждестранни компании с офиси тук. От друга страна, от 2019 г. наемането на хора с увреждания стана задължително със Закона за хората с увреждания, като компаниите с 50 до 99 служители трябва да наемат 1 човек с трайни увреждания, а тези с над 100 служители – 2% от общия брой служители.

Менторската програма на Deaf NOW! предлага един различен, иновативен и печеливш модел на включване и овластяване на млади глухи хора с потенциал за развитие. „Win-win“ модел за глухи и бизнеса. Вследствие на  закона се отварят възможности да се създаде пълноценна, полезна и успешна програма, която да обогати опита, знанията и развитието на двете страни, премахвайки бариерите на различията и превръщайки ги в предимство. С предоставянето на възможности за професионална реализцаия на млади глухи хора компанията получава шанс да издигне репутацията си над останалите пазарни участници. Служителите биват възпитавани на емпатия, културното многообразие нараства, зоните на комфорт се променят.

Актуални Програми

Обучителна програма на работното място

Основна цел на обучението на работното място е да открием заложби в глухия човек като бъде въвлечен активно в работния процес на Deaf NOW!, провеждане на „awareness обучения“, организиране на събития, участия в научно-изследователска дейност за общността и предоставяне на услуги чрез жестов език. Споделяйки своя богат житейски опит глухите ще бъдат вдъхновителите на онези служители, които ще станат доброволци и бъдещи ментори, влизайки в света на глухите хора и опознавайки жестовия език.

Очаквайте скоро